האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מי ומה צריך לדבר באו"ם

יין מלכות

שיחת הגאולה 99 צפיות 0

מי ומה צריך לדבר באו"ם

מי ומה צריך לדבר באו"ם

משיחת קודש הרבי שליט"א מלך המשיח, ו' תשרי ה'תשמ"ח

בעיר זו נקבע (מאיזו סיבה שתהיה) המקום שבו מתאספים באי כח שבעים האומות לאסיפה גדולה ומרכזית לדון בכמה עניינים פרטיים וכלליים.
ומפני ההפלגה נעשו להרבה יותר משבעים, אבל כולם נכללים בשבעים האומות שמהם באים כל האומות, וכנ"ל ד"יצב גבולות עמים למספר בני ישראל", שמספר האומות הוא כנגד מספר שבעים נפש יוצאי ירך יעקב.


. . כדאי לעשות כן, שבאסיפת האו"ם ידברו בשם עם ישראל דוקא רבנים יראי ה' המדברים בשם תורת ישראל ומכוונים לכוונת התורה, מכיוון שרק הם זכאים להיות שלוחים אלו, כי חייהם הם ע"פ התורה, ונוסף ע"ז - הקדישו את כל שכלם להבנה והשגה בלימוד התורה ועד שהתאחדו בתורה - בל' התניא - ב"יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו".
. . ולהוסיף שאם תבוא דרישה מרבנים אלו, קרוב לודאי שבקשתם תתמלא, ועל אחת כמה וכמה אם יבקשו בתוקף המתאים ולא תהיה שום סיבה שלא למלא את בקשתם (ורק שתשאר הקושיא "עד השתא אמאי לא אתית", אבל "אין צועקין על העבר") - לבוא ולומר בשם עם ישראל את מה שכתוב בתורת ישראל:


לכל לראש, בנוגע לאומות העולם, שתפקידם הוא "לשבת יצרה" ולכן עליהם לקיים את שבע מצוות בני נח, ובכללות - הענין ד"לא ישא גוי אל גוי חרב וגו'", שבלאו-הכי נעשה לסיסמת מוסד זה ורק שיש לחדש את הדבר ולפרשו ולבארו כדי שיבוא למעשה בפועל, היינו להכין את הגוי במשך כל השנים כולם ש"לא ישא חרב", על ידי זה שיקיים בחייו הפרטים את ז' מצוות בני-נח.


כאשר יעשו זאת בפועל, קרוב לודאי שיצליחו, שכן דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב הפועלים פעולתם, ואולי סוף סוף יצליחו לגדור גדר והכל ידעו אשר אם רוצים לדעת מה הם יהודים, מהי יהדות, מהי דרישתם של בני ישראל ומה מגיע להם אף על פי ש"אתם המעט מכל העמים" - הרי האנשים היחידים שיש לפנות אליהם לשם כך, הם אלו שלומדים תורה ומקיימים מצוות, כי הם מאוחדים ביחוד נפלא עם תורת ישראל, עם ישראל ואלוקי ישראל, ומכיוון ש"ישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד" הרי זו כל מציאותם.


הדרך לשלום בכל העולם כולו
. . ויהי רצון שיפעלו בכל האמור כפי האפשרי, וכנ"ל - יפה שעה אחת קודם, כיון שהענין הוא בגדר ד"לאפרושי מאיסורא", נוסף על חשיבות הדבר מצד עצמו,
למרות שמאיזו סיבה שתהיה עדיין נשאר הרגש הגלותי כמו שהיה מעבר לים, שהיו מפחדים משוטר העיירה, ועוד יותר - ממפקד המשטרה, ועוד יותר - מהמושל... ובפרט מכמה מושלים ביחד... וסוף סוף יוכיחו בני ישראל, אשר אף על פי ש"אתם המעט" בכמות, בכל זאת אנו עמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה והוא בחר בכל אחד ואחת מאתנו, ובפרט - באלו המביאים את "דבר ה' זו הלכה", ועד לפירסום ההלכה גם בנוגע לאומות העולם - ז' מצוות בני נח, הן בנוגע ל"סור מרע" והן בנוגע ל"ועשה טוב".
ויעשו כל זה בזמן המתאים ובמקום המתאים, מתוך גאון יעקב האמיתי, ואזי בודאי יצליחו, ועד שמלכתחילה לא יהיה לצד ההוא רצון לדבר ולעשות מעשים מעין אלו, ביודעת שתיכף ומיד תהיה מחאה ושלילה בתוקף גדול על כל דבר שהוא היפך התורה,

ומכאן ולהבא יהיה שלום בכל העולם כולו...

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...