האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מאמר מערכת • הפלא שלמעלה מהנפלאות

מאמר מערכת

שיחת הגאולה 87 צפיות 0

מאמר מערכת • הפלא שלמעלה מהנפלאות

נאמר בגמרא: "הרואה פינחס בחלום פלא נעשה לו, הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו, פילים פלאי פלאות נעשו לו". בהשקפה ראשונה נראה שיש כאן רמות שונות של עשיית פלא לחולם החלום, כאשר מי שרואה את פינחס זוכה רק לפלא אחד, ואילו החולם על פיל או על פילים זוכה לפלאות ולפלאי פלאות.
ואם כן נשאלת השאלה, כיצד זה שראיית פינחס, נחשבת למביאת נפלאות ברמה פחותה מאשר ראיית הפילים בחלום. אלא, שעל כך מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח, שאצל פינחס זוכים להדבק בו ולהיות אנשי פלא, בניגוד למי שזקוק לעוד ועוד ניסים אשר יוצרים שינוי בטבע, הרי שפינחס מייצג את החיים במסירות נפש, חיים של דביקות במשימה וסיוע אדיר מהקב"ה להצלחה בכל מעשיו. כשם שאז, במעשה מסירות הנפש, המוזכר בפרשתנו, זכה הוא לסדרה של ניסים ונפלאות שנכללו כולן כאחת ברגע של מסירות נפש, כך גם כל ההולך ופועל במסירות, זוכה הוא לעזרה והסיוע מלמעלה להצלחה אלוקית בכל מעשיו.
באמונה פשוטה
כיום, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, ניתן לפעול רבות ונצורות, הרבה יותר מכפי שניתן היה לפעול בדורות קודמים. מי שפועל כך, רואה, כפינחס בשעתו, את ההצלחה האלוקית המלווה אותו.
"ואז לא נפלאת היא", כותב הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש, "שיקויים בכל אחד ואחת מאתנו מעין פתגם הבעל שם טוב שאמר אשר כל אחד מבני ישראל יכול לעבור את הים על מטפחת אם רק מאמין באמונה פשוטה".
בחודש תמוז, זו אנו מציינים את מסירות נפשו של אדמו"ר הריי"צ שיצא מבית האסורים, בניגוד לכל מה שתיכננו שונאיו. בחודש זה בו אנו מעלים על נס את פעילות השלוחים לאורך כל השנים להמשיך ולהקים את החיים היהודיים מאחורי מסך הברזל, בכוחו של המשלח - הרבי שליט"א מלך המשיח, עלינו לדעת כי גם היום ניתן לפעול באותן תעצומות נפש, ולהצליח לשנות את מציאות העולם.
כל פעולת מצוות ומעשים טובים של כל אחד בימינו הנעשית מתוך דביקות ומסירות, יש בה כדי לגלות את כוחו העל טבעי הטבוע בתוכו. ב"ה זכינו, ובימינו ימות המשיח, אין אנו פועלים תחת איום ממשי על חיינו, אך את אותה מסירות והתלהבות יש למצוא גם היום - לצאת מהמצב האישי הרגיל ולהפוך להיות אנשי פלא, אנשים שאין להם בעולמם אלא הבאת הגאולה האמיתית והשלימה.
ברגע כמימרא
והמעשה הוא העיקר: בימים אלו "בין המצרים" חשובה השתתפות של כל עם ישראל - אנשים, נשים, וטף. בשיעורי הלכות בית הבחירה, המקיימים בפועל את דברי הקב"ה ליחזקאל הנביא: "לך אמור להם, ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה. ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה, אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקין בבניין הבית". לימוד מתוך כוסף וההשתוקקות לראות את בית המקדש השלישי, ומתוך ידיעה והכרה ש"מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל" (כבר עתה למעלה, ותיכף) ירד משמים ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח. תיכף ומיד ממש!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...