האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

רק עם ההוראות של מלך המשיח

מאמר מערכת

מערכת האתר 329 צפיות 0

רק עם ההוראות של מלך המשיח

רק עם ההוראות של מלך המשיח

שלשה ספרי תורה יוצאים השבת בבתי הכנסת, שבת בה קוראים גם את פרשת תזריע, גם את הקריאה לראש חודש, וגם את הפרשה הרביעית מארבע הפרשיות פרשת החודש המביאה את ציווי הקב"ה לבני ישראל לקדש את החודש ולהתכונן לקראת הקרבת קרבן הפסח.
דווקא מצווה זו "החודש הזה לכם" היא שעומדת בפירושו הראשון של רש"י, על המילה הפותחת "בראשית": אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החודש הזה לכם", שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים". שאם יאמרו אומות העולם לישראל: "לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים", הם אומרים להם: "כל הארץ של הקב"ה היא; הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".
ללמדך שעוד לפני שמלמדים אותנו על שמירת המצוות, הרי שיש לתת את הדעת למענה לטענתם השקרית של האומות על ארץ ישראל.
איסור הלכתי
היסוד ההלכתי לאיסור ניהול מו"מ עם הערבים, מופיע בסימן שכ"ט בהלכות שבת בשלחן ערוך: "נכרים שצרו על עיירות ישראל . . אם באו על עסקי נפשות, ואפילו באו סתם, ויש לחוש שמא באו על עסקי נפשות, ואפילו עדיין לא באו אלא ממשמשים לבוא, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבת. ובעיר הסמוכה לספר אפילו אינן רוצים לבוא אלא על עסקי תבן וקש, מחללין עליהם את השבת, שמא ילכדו העיר, ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם".
ולמי שמשום מה שחושב שכיום חלפה סכנה נוראית זו, והממשלה הנוכחית המגדירה את עצמה כימנית ביותר, לא תמסור שטחים, באה המציאות וטפחה על פניו, כאשר השבוע, במסגרת ההבנות ההזויות עם ארגון הטרור מעזה, נמסרו לידיהם עשרות ק"מ בחופי הים לשימושם, דבר שעלול "לפתוח את הארץ לפניהם"...
וכך קובע הרבי שליט"א מלך המשיח (י"ז ניסן תש"נ): "עמדתי מאז ומקדם זה כמה עשיריות שנים – וגם נתפרסם כמה וכמה פעמים במשך שנים אלה – שמטעמי פיקוח נפש (מן הערבים) אסור לתמוך במפלגה המנהלת משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מאה"ק (יש"ע – יהודה, שומרון, עזה) להערבים – במפלגה בעת בחירות, ואיסור תמיכה במנהיגי'ה בנוגע לארגון והקמת ממשלה, כי אז בדרך ממילא זוהי תמיכה ב . . החזרת השטחים – יש"ע ועוד – פיקוח נפש דבני ישראל שליט"א, ועמדתי זו לא נשתנתה כלל וכלל".
אין עוד מלבדו
בעוד שכל המועמדים הרלוונטיים העומדים כעת, כבר היו שותפים בפועל בעבר ובהווה למסירת השטחים ופינוי יהודים, הרי שאין לנו כל פתרון אחר, מלבד היצמדות מוחלטת להוראות הרבי שליט"א מלך המשיח, שאין לתמוך בכל מי שישב בממשלה שכזו ובאלו השותפים למהלכים אלו.
זה הזמן לקבל עלינו בחיות את מלכותו ולהכריז בקול גדול את ההכרזה המוסיפה חיות במלך: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...